Peking Opera

 

Nave Painting

 

Painted Papercut

 

Art Museums

 

Mogao Grottoes

 

Longmen Caves

 

Terracotta Warriors

 

Great Mosque - Xian

 

White Horse Temple - Luoyang

 

*Shaolin monastery

Ancient Street Xian

 

Food Market - Dunhuang

 

Hutong - Beijing

 

Yu Yuan Garden - Shanghai